0007
0007
Swarovski «0007»

Swarovski
0007

in units
сoils