0006
0006
Swarovski «0006»

Swarovski
0006

in units
сoils