0003
0003
Swarovski «0003»

Swarovski
0003

in units
сoils